Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Cách Tân hiểu rằng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng website của chúng tôi là việc cần thiết phải quan tâm. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy chúng tôi muốn bạn biết về những loại dữ liệu mà chúng tôi sẽ lưu trữ hoặc loại bỏ. Với thông báo quyền riêng tư này, chúng tôi muốn thông báo đến bạn các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu

Bạn có thể sử dụng website của chúng tôi mà không cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân. Bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân để được sử dụng website của chúng tôi, ngoại trừ những trường hợp cần thiết khi bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, dữ liệu có thể được lưu trữ cho nhiều mục đích bảo mật khác nhau. Dữ liệu này có thể bao gồm tên của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, các website đã dẫn bạn đến website của chúng tôi, các website mà bạn truy cập từ website của chúng tôi, và địa chỉ IP của bạn. Dữ liệu này có thể dẫn đến việc nhận diện ra bạn, nhưng chúng tôi không làm việc đó. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích thống kê, và sẽ duy trì tính ẩn danh cho mỗi người dùng cá nhân mà nhờ đó người dùng sẽ không thể định danh được. Trong trường hợp các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho các bên khác để cung cấp đến bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, hoặc cho những mục đích khác mà bạn cho phép, chúng tôi sẽ có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý để đảm bảo rằng các quy tắc bảo mật dữ liệu thích hợp sẽ được tuân thủ.

Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi, thông qua việc đăng ký, điền vào các biểu mẫu hoặc gửi email, hoặc như một phần của việc đặt hàng cho sản phẩm và dịch vụ, hoặc các yêu cầu về sản phẩm đặt hàng, hoặc các tình huống tương tự mà khi đó bạn đã chọn việc cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Cơ sở dữ liệu và các nội dung của nó được lưu giữ tại công ty của chúng tôi và việc lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu sẽ là trách nhiệm của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho một bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi chúng tôi có được sự chấp thuận của bạn hoặc vì yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi sẽ nắm quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm với việc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã tiết lộ cho chúng tôi. Một vài dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc xử lý bằng máy tính đặt tại các nước khác, chẳng hạn Hoa Kỳ, nơi có luật bảo vệ dữ liệu có thể khác biệt với quốc gia mà bạn đang sống. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có chính sách thích hợp để yêu cầu đơn vị xử lý dữ liệu ở quốc gia đó duy trì sự bảo mật dữ liệu tương đương với mức bảo mật được áp dụng tại quốc gia mà bạn đang sống.

Mục đích sử dụng

Dữ liệu được chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp đến bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc cho các mục đích khác với sự chấp thuận của bạn, ngoại trừ những trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp.

Quyền truy cập và chỉnh sửa

Bạn có quyền xem xét và sửa đổi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi nếu bạn nghĩ rằng các thông tin này đã cũ hoặc không chính xác. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên website hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây.

Quyền hủy bỏ

Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có quyền hủy bỏ việc cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên website hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ được cung cấp dưới đây.

Duy trì dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào chúng còn cần thiết cho chúng tôi trong việc giải quyết các yêu cầu của bạn hoặc thực hiện những việc đã được bạn đồng ý, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu của luật pháp (chẳng hạn như liên quan đến vụ kiện tụng đang được giải quyết).